Regulamin szkoły

Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (ze zmianami) oraz Statut Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 7 im. Bronisława Geremka.

Celem regulaminu jest uściślenie zapisów statutowych zgodnie z potrzebami codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Regulamin określa prawa i obowiązki uczniów.

Wstęp

Szkoła jest instytucją państwową o charakterze świeckim, kształcącą oraz wychowującą zgodnie z tradycjami narodowymi i ogólnoludzkimi normami moralnymi.

Celem i zadaniem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów, zapewnienie im zdobycia wysokiej kultury intelektualnej i szerokiej nowoczesnej wiedzy.

Szkołę powinien cechować demokratyzm, samorządność oraz współodpowiedzialność za pracę i wyniki wszystkich ich ogniw.

Rada Nauczycieli jest najwyższym organem uchwałodawczym szkoły. Uchwały Rady Nauczycieli wymagają kontrasygnaty Dyrektora i przedstawiciela Zarządu Fundacji AlterEdu.

Rozdział I

Sprawy organizacyjne i porządkowe

Obowiązki uczniów:
§ 1.

Każdy uczeń zobowiązany jest znać i przestrzegać niniejszy regulamin.

§ 2.

Uczeń może być zwolniony decyzją Dyrektora szkoły z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia odpowiedniej poradni.

§ 3.

Obowiązki uczniów:

 1. uczestniczyć czynnie we wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę,
 2. przestrzegać zasad tolerancji i kultury współżycia w środowisku szkolnym,
 3. rzetelnie zdobywać wiedzę i umiejętności we współpracy z nauczycielami oraz wychowawcami,
 4. wykonywać polecenia i przestrzegać zarządzenia dyrekcji, wychowawców i nauczycieli szkoły,
 5. utrzymywać czystość i troszczyć się o mienie szkoły a także jej estetyczny wygląd,
 6. dbać o zdrowie własne i kolegów (uczniowi szkoły nie wolno posiadać a także używać: narkotyków i alkoholu oraz palić papierosów)
 7. stosować w codziennej praktyce zasady określone Regulaminem Szkoły.
§ 4.

Wybory do Rady Uczniów określa odrębny regulamin Rady Uczniów.

Rozdział II

Stosunek uczniów do nauki

Prawa uczniów:
§ 5.
 1. Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny umysłowej.
 2. Uczeń ma prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i poszanowanie jego godności.
§ 6.

Uczeń ma prawo zdobywać wiedzę przy pomocy nauczyciela, poszerzać ją, wyrażać wątpliwości i własne sądy oraz prowadzić dyskusje. Uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu.

§ 7.

Uczeń ma prawo zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów.

§ 8.

Uczeń ma prawo do pomocy w nauce ze strony nauczyciela i kolegów, jeśli zaległości powstały z przyczyn od niego niezależnych ( choroba, wypadki losowe, słabsze zdolności ).

§ 9.
 1. Uczeń ma prawo do nieprzygotowania się do lekcji wg zasad ustalonych przez nauczyciela przedmiotu.
 2. Uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia od aktywności na lekcji. Nieprzygotowanie obejmuje także zadanie domowe ( nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych ) ? z zawieszeniem tego prawa w styczniu i w czerwcu.
§ 10.
 1. Przygotowanie się do olimpiad przedmiotowych bezpośrednio przed eliminacjami daje uczniowi prawo do zwolnienia z odpowiedzi z innych przedmiotów na dwa dni przed.
 2. Do zwolnienia z pytania w dniu następnym mają uczniowie biorący udział w pozaszkolnych rozgrywkach sportowych oraz członkowie zespołów artystycznych biorących udział w imprezach.
§ 11.

Uczeń ma prawo do jawności ocen. Na miesiąc przed zakończeniem semestru/roku szkolnego uczeń ma prawo znać proponowaną ocenę z przedmiotu, natomiast na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym jest informowany o wszystkich proponowanych ocenach.

Obowiązki uczniów:
§ 12.

Uczeń jest zobowiązany do:

 • rzetelnej i systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych,
 • terminowego wykonywania zadań domowych,
 • jak najlepszego wykorzystywania czasu i warunków do nauki.
§ 13.

W szkole obowiązują następujące normy dotyczące pisemnych zadań szkolnych:

 • terminy sprawdzianów i prac klasowych są wpisywane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem ( nie więcej niż 3 w tygodniu i 1 dziennie) , nauczyciel dokładnie określa zakres materiału. Nie dotyczy to sprawdzianów przełożonych na prośbę uczniów.
 • prace klasowe muszą być poprawione w terminie 2-3 tygodniowym, omówione na lekcji i dane uczniowi do wglądu,
 • krótkie sprawdziany ( kartkówki ) sprawdzają wiedzę i przygotowanie ucznia z trzech ostatnich lekcji. Nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki, nie ma ograniczeń co do ilości tych kartkówek w jednym dniu, oceny z nich są traktowane na równi z oceną z odpowiedzi ustnej. Kartkówki winne być poprawione i ocenione w terminie 1 ? tygodniowym i dane uczniowi do wglądu,

Rozdział III

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

§ 14.
 1. Uczniowie mają prawo i obowiązek rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy poprzez udział w organizowanych przez szkołę zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 2. Realizacji tego celu służyć będą: indywidualna praca z uczniem na lekcjach, zróżnicowanie zadań domowych, działalność szkolnych i pozaszkolnych kół zainteresowań, wycieczki naukowe oraz ITN .
 3. Uczeń ma prawo do reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i przeglądach.
§ 15.

Reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych jest prawem i zaszczytem dla ucznia.

Rozdział IV

Tradycje i ceremoniał szkoły.

§ 16.

Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły.

§ 17.

Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania tradycji szkoły.

Do ceremoniału szkolnego należą:

 • uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
 • spotkanie z absolwentami szkoły w ramach corocznych spotkań
 • obchodzenie świąt państwowych i religijnych.

Rozdział V

Kultura bycia i dyscyplina.

Prawa uczniów:
§ 18.
 1. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego traktowania go przez wszystkich pracowników szkoły i kolegów.
 2. Uczeń powinien troszczyć się o właściwe więzi i stosunki koleżeńskie.
Obowiązki uczniów:
§ 19.

Uczeń dba o czystość mowy ojczystej ? nie używa wulgaryzmów.

§ 20.

Uczeń okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły, a także godnie zachowuje się poza szkołą.

§ 21.
 1. Uczeń ma obowiązek: przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego; dbać o porządek, ład, estetykę pomieszczeń klasowych, świetlicy i stołówki szkolnej oraz zieleni w szkole i otoczeniu.
 2. Uczeń na lekcji nie je, nie żuje gumy, nie pije napojów, nie trzyma na ławce jedzenia.
 3. 1.Uczeń lub zespół odpowiedzialny za szkody ponosi ich materialne konsekwencje.
§ 22.
 1. Uczeń regularnie uczęszcza na zajęcia szkolne.
 2. Uczeń zobowiązany jest do posiadania dzienniczka lub zeszytu korespondencyjnego, który zawierać będzie: pieczątkę szkoły, podpisy rodziców, pełne dane ucznia ( data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania ), telefon domowy i telefon do rodziców, uzyskiwane oceny, uwagi i spostrzeżenia na temat ucznia, wszelkie zwolnienia i usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych.
 3. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest zaświadczenie lekarskie lub pisemna prośba rodziców.
 4. Usprawiedliwienie nieobecności musi nastąpić w ciągu tygodnia.
 5. Zwolnienia ze szkoły może udzielić dyrektor szkoły lub wychowawca. Prośba o zwolnienie musi być pisemna.
§ 23.

Nieusprawiedliwione godziny oraz spóźnienia obniżają ocenę ze sprawowania.

§ 24.

Uczeń, który opuścił w semestrze 50 % z danego przedmiotu, jest zobowiązany zdać z niego egzamin wg obowiązujących przepisów szkolnych.

§ 25.

Uczeń ma obowiązek dbania o schludność ubioru oraz jego czystość.

§ 26.

Podstawą wystawienia nowej legitymacji szkolnej w przypadku zniszczenia lub zgubienia jest wpłacenie 20 zł na rzecz Szkoły.

§ 27.

Uczeń sumiennie wykonuje przyjęte lub przydzielone zadania.

§ 28.

Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności szkolnej i prywatnej przed zniszczeniem lub kradzieżą.

§ 29.

Uczeń nie może przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, drogich oraz przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu innych uczniów. W razie kradzieży wartościowych rzeczy szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

§ 30.

Uczeń nie używa w czasie zajęć telefonu komórkowego. W sytuacji nie przestrzegania w/w punktu aparat telefoniczny zostanie zabrany przez nauczyciela. Rodzice odbierają telefon u wychowawcy klasy. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzież telefonu komórkowego.

Rozdział VI

Nagrody i kary.

Nagrody:
§ 31.

Nagrodę lub karę może otrzymać: uczeń, zespół klasowy oraz zespół uczniów.

§ 32.

Nagroda może być przyznana za:

 • rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
 • wzorową postawę,
 • wybitne osiągnięcia,
 • dzielność i odwagę.
§ 33.

Nagroda może być udzielona na wniosek: wychowawcy klasy, Dyrektora, Rady Nauczycieli, innych instytucji lub zespołu osób po odpowiednim udokumentowaniu.

§ 34.

Nagroda może być udzielona w następującej formie:

 • pochwała wychowawcy udzielona na forum klasy,
 • pochwała dyrektora wobec całej społeczności uczniowskiej,
 • nagroda rzeczowa, dyplom lub puchar,
 • list gratulacyjny,
§ 35.

Fakt uzyskania odpowiedniej nagrody powinien być odnotowany w dokumentach danej klasy lub szkoły.

Kary:
§ 36.

Kara może być udzielona za:

 • nieprzestrzeganie regulaminu i/lub Statutu Szkoły,
 • nieprzestrzeganie zarządzeń osób, organizacji lub instytucji upoważnionych do ich wydawania,
 • naruszenie przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych udokumentowanych faktami oraz odpowiednim orzeczeniem.
§ 37.

Kara może być udzielona w następującej formie:

 • upomnienie wychowawcy wobec klasy,
 • upomnienie udzielone przez dyrektora szkoły indywidualnie (nagana 1. stopnia) lub wobec społeczności uczniowskiej (nagana 2. stopnia),
 • pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia (nagana 3. stopnia) – skutkująca kontraktem wychowawczym,
 • zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
 • skreślenie z listy uczniów szkoły (nagana 4. stopnia).
§ 38.

Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem wychowawcy lub rodziców do dyrektora w terminie 7 dni.

§ 39.

Decyzja o udzieleniu kary przez Dyrektora na wniosek Rady Nauczycieli jest prawomocna, jeżeli nie zostały naruszone przepisy formalne (tryb odwoławczy) i ostateczna.

§ 40.

Udzielona kara, o ile nie została darowana lub anulowana, musi być uwzględniona przy ustalaniu oceny ze sprawowania.

Rozdział VII

Problemy opiekuńczo-wychowawcze, zdrowie.

Prawa uczniów:
§ 41.

Uczeń ma prawo być traktowany życzliwie przez: nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów.

§ 42.

Uczeń powinien być informowany przez nauczycieli jak należy się uczyć oraz jak organizować czas wolny.

§ 43.

Uczeń potrzebujący może uzyskać pomoc materialną w miarę posiadanych środków.

§ 44.
 1. Uczeń ma prawo do wypoczynku na przerwach, w czasie ferii i przerw świątecznych.
 2. Na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych.
§ 45.

Uczeń ma prawo do rzetelnego informowania osób upoważnionych ( przy zachowaniu pełnej tajemnicy ) o swoich kłopotach osobistych, rodzinnych, materialnych i zdrowotnych.

Obowiązki uczniów:
§ 46.

Uczeń ma stwarzać w szkole atmosferę spokoju, właściwej kultury bycia i życzliwości.

§ 47.

Uczeń ma obowiązek natychmiastowego informowania Dyrektora szkoły lub innego pracownika szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia lub życia. Jest on obowiązany dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów.

§ 48.

Palenie przez ucznia tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków lub innych środków odurzających jest poważnym wykroczeniem i jest zakazane i może skutkować wydaleniem ucznia ze szkoły lub opracowaniem w formie pisemnej, w porozumieniu z rodzicami, specjalnego programu wychowawczego (Kontrakt wychowawczy). W przypadku naruszenia warunków kontraktu uczeń może zostać wydalony ze szkoły decyzją Dyrektora i Rady Nauczycieli (Uchwała RN i kontrasygnata Dyrektora). Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do Osoby Prowadzącej. Zatwierdzenie decyzji przez Osobę Prowadzącą jest ostateczne.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe.

§ 49.

Regulamin szkoły nie jest dokumentem zamkniętym. Nowelizacja dokonywana jest w miarę potrzeb przez Radę Nauczycieli.

§ 50.

Do regulaminu szkoły mogą być wprowadzone uzupełnienia i problemy, które wynikną z nowych dokumentów Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, corocznych instrukcji w sprawie kształcenia i wychowania, czy innych zarządzeń. Tryb jak w § 50.

§ 51.

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

§ 52.

Stosowanie się ucznia do regulaminu jest wykładnikiem postawy ucznia oraz jego stosunku do szkoły.

Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2004 r.