Statut SLO 7

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

par. 1

 1. Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 7 im. Bronisława Geremka w Warszawie, zwane dalej szkołą, jest prowadzone i nadzorowane przez Fundację AlterEdu z siedzibą w Warszawie, zwane dalej Osobą Prowadzącą, na podstawie ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. nr 95 poz. 425 ze zmianami) oraz Statutu Fundacji AlterEdu.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 3. Statut szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność szkoły. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne, a także powtarzać kwestii rozstrzygniętych w statucie.
 4. Szkoła jest trzyletnim gimnazjum, którego ukończenie umożliwia kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.

par. 2

 1. Nadrzędną ideą Szkoły jest dobro ucznia.
 2. Głównym celem Szkoły jest nauczanie oraz zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności, oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
 3. Szkoła zapewnia uczniom warunki twórczego rozwoju, także przez       organizację zajęć pozalekcyjnych oraz w granicach swoich możliwości zapewnia       opiekę zdrowotną.
 4. Działalność dydaktyczno ? wychowawcza oraz działalność organów szkoły oraz organizacji działających na jej terenie prowadzona jest w zgodzie z przepisami prawa i zasadami pedagogiki.
 5. Realizacja celów szkoły może być wspierana na warunkach uzgodnionych z dyrektorem przez osoby prawne, fizyczne, instytucje i organizacje.

par. 3

Siedzibą szkoły jest miasto stołeczne Warszawa.

par.  4

 1. Uczniowie, ich rodzice lub prawni opiekunowie, zwani dalej rodzicami, nauczyciele i wychowawcy (pracownicy pedagogiczni), zwani dalej nauczycielami oraz inni pracownicy szkoły, tworzą społeczność szkolną.
 2. Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą w życiu szkoły bezpośrednio oraz przez udział swoich przedstawicieli w Radzie Nauczycieli, Radzie Uczniów.

par. 5

Nauczyciele mają prawo nauczać zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z dyrektorem metodami nauczania, przestrzegając zasad etyki zawodowej, statutu i innych przepisów prawa.

par. 6

 1. Szkoła jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy.
 2. Osobą dokonującą za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy jest dyrektor. Dyrektor w ramach swoich kompetencji prowadzi sprawy związane z awansem zawodowym nauczycieli.
 3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły są zatrudniani zgodnie z Kodeksem pracy oraz przepisami w sprawach kwalifikacji.

par. 7

 1. Działalność szkoły nie ma charakteru zarobkowego i jest finansowana z opłat za naukę (czesne), darowizn, dotacji z budżetu państwa, a także ze środków przekazywanych przez Osobę Prowadzącą oraz innych donatorów.
 2. Rodzice lub opiekunowie zobowiązują się do terminowego uiszczania uchwalonych opłat, o których mowa w ust. 1, w wysokości i terminie ustalonym przez dyrektora.
 3. W przypadku nie wywiązywania się rodziców ucznia ze zobowiązania , o którym mowa w ust. 2 dłużej niż jeden miesiąc, dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów szkoły. Decyzja Dyrektora w tej sprawie nie wymaga zasięgania opinii innych organów szkoły.

ROZDZIAŁ II

Organy Szkoły i zakres ich działania

par. 8

Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor,
 2. Rada Nauczycieli,
 3. Rada Uczniów.

par. 9

 1. Uchwały Rady Nauczycieli i Rady Uczniów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Na wniosek jednego z członków organu zarządza się głosowanie tajne.
 2. Posiedzenia organów są protokołowane.
 3. Uchwały organów szkoły winny być udostępniane członkom społeczności szkolnej. Organy szkoły maja obowiązek udzielania sobie wzajemnych informacji w nieprzekraczalnym terminie 10 dni.
 4. Uchwały organów szkoły sprzeczne ze statutem szkoły lub innymi przepisami prawa mogą być zawieszone lub uchylone przez Osobę  Prowadzącą. O zawieszeniu lub uchyleniu uchwały niezwłocznie powiadamia organ szkoły, który podjął uchwałę.
 5. Opinie organów szkoły w sprawach określonych statutem, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, formułowane są w terminie do 14 dni.
 6. Nie uwzględnienie opinii organu szkoły przez Osobę Prowadzącą, Dyrektora lub Radę Nauczycieli wymaga wyjaśnienia na piśmie. Termin, o którym mowa w ust.5, stosuje się odpowiednio.

par.10

 1. Organy Szkoły mają prawo wyrażania opinii i składania wniosków w każdej sprawie dotyczącej Szkoły i podania ich do wiadomości społeczności szkolnej, Organom Szkoły, Osobie Prowadzącą oraz innym właściwym adresatom.
 2. Organy Szkoły, z wyjątkiem dyrektora, nie mogą reprezentować szkoły na zewnątrz.

Dyrektor

par. 11

 1. Osoba Prowadzącą nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z dyrektorem oraz dokonuje pozostałych czynności z zakresu stosunku pracy.

par. 12

Dyrektor kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

 1. sprawuje nadzór pedagogiczny wewnątrz szkoły,
 2. opracowuje i przedstawia organowi prowadzącemu do zatwierdzenia:
  1. roczny program dydaktyczny, wychowawczy i profilaktyki
  2. arkusz organizacyjny szkoły
  3. roczny preliminarz budżetowy z określeniem wysokości czesnego
  4. okresowe, w tym roczne, sprawozdania z realizacji preliminarza budżetowego
  5. okresowe sprawozdania z realizacji programu dydaktycznego, wychowawczego i profilaktyki
  6. perspektywiczny plan rozwoju szkoły
 3. niezwłocznie przekazuje do wiadomości Osobie Prowadzącej zalecenia oraz polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 4. podejmuje decyzje o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły w przypadku nieprzestrzegania obowiązków, o których mowa w par. 23. oraz w przypadku zaległości czesnego powyżej trzech miesięcznych wpłat. Od decyzji dyrektora służy odwołanie do organu wyższego stopnia, zgodnie z KPA.
 5. dysponuje środkami finansowymi szkoły ? wielkość i rodzaj zobowiązań prawnych i finansowych zaciąganych samodzielnie przez Dyrektora może być ograniczony uchwałą Osoby Prowadzącej,
 6. organizuje przyjmowanie uczniów,
 7. odpowiada za przestrzeganie preliminarza budżetowego, właściwe zabezpieczenie mienia szkoły oraz prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej,
 8. podejmuje decyzje o przyznawaniu nagród pieniężnych nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz stypendiów uczniowskich w ramach zatwierdzonego preliminarza budżetowego,
 9. zapewnia warunki do działalności innych organów szkoły.

par. 13

 1. Dyrektor bierze udział w posiedzeniach Osoby ProwadzącejOrganów Szkoły zwołanych na jego wniosek. W innych posiedzeniach tych organów bierze udział na ich zaproszenie.
 2. Dyrektor powinien być powiadomiony i ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach ogółu rodziców lub uczniów zwoływanych przez Organa Szkoły lub Osobę Prowadzącą.

 

 

Rada Nauczycieli

par. 14

 1. W skład Rady Nauczycieli wchodzą wszyscy uczący w szkole nauczyciele oraz dyrektor szkoły.
 2. Rada Nauczycieli jest organem odpowiedzialnym wraz z dyrektorem za realizację programu dydaktycznego, wychowawczego i profilaktycznego szkoły oraz podejmującym związane z tym decyzje, a także organem opiniodawczo ? doradczym dyrektora.
 3. Przewodniczącym Rady Nauczycieli jest Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

par. 15

 1. Posiedzenie Rady Nauczycieli jest zwoływane przez jej przewodniczącego zgodnie z ustalonym planem, lub w miarę potrzeb na wniosek 1/3 jej członków oraz na wniosek innych organów szkoły lub Osoby Prowadzącej.
 2. Rada Nauczycieli pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

par. 16

 1. Do kompetencji Rady Nauczycieli należy:
  1. określanie wewnątrzszkolnych kryteriów oceniania uczniów (WSO),
  2. zatwierdzanie rocznych i semestralnych wyników klasyfikacji,
  3. promowanie uczniów,
  4. opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia  Osobie Prowadzącej projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych i form wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 2. Rada Nauczycieli realizuje program dydaktyczny, wychowawczy i profilaktyki, tworzony wspólnie z Dyrektorem.
 3. Rada Nauczycieli może występować z wnioskiem do dyrektora o skreślenie ucznia z listy uczniów.
 4. Rada Nauczycieli opiniuje w szczególności:
  1. program dydaktyczny, wychowawczy i profilaktyki
  2. arkusz organizacyjny
  3. plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
  4. perspektywiczny plan rozwoju szkoły
  5. regulaminy szkolne
  6. projekt decyzji dyrektora o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły, o ile sama z takim wnioskiem wystąpiła.

par. 17

 1. Rada Nauczycieli dla realizacji swoich zadań, może tworzyć komisje i zespoły oraz określać zakres i tryb ich prac. Przewodniczącego zespołu lub komisji powołuje Dyrektor.
 2. Rada Nauczycieli w szczególności może tworzyć zespoły przedmiotowe składające się z nauczycieli danego przedmiotu lub nauczycieli grupy przedmiotów pokrewnych. Cele i zadania zespołu przedmiotowego mogą w szczególności obejmować:
  1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania opinii w sprawie wyboru programu nauczania,
  2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania,
  3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli odbywających staż,
  4. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
  5. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole innowacyjnych (autorskich) i eksperymentalnych programów nauczania.

Rada Uczniów

par. 18

 1. Rada Uczniów jest organem reprezentującym społeczność uczniów szkoły.
 2. Rada Uczniów składa się z przedstawicieli klas wybranych w tajnych wyborach przez zebrania ogółu uczniów poszczególnych klas.

par. 19

 1. Osoba prowadząca w szczególności zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii Rady Uczniów w sprawach wymienionych w par. 12, pkt 2, lit. a i e.
 2. Dyrektor zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii Rady Uczniów przed podjęciem decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły. Termin wydania opinii przez Radę Uczniów wynosi 7 dni.
 3. Rada Nauczycieli jest zobowiązana do zasięgnięcia opinii Rady Uczniów przed podjęciem uchwały w sprawie, o której mowa w par.16 ust. 1 lit. a.

par. 20

 1. Rada Uczniów ma prawo do:
  1. organizowania działalności kulturalnej, sportowej i innej zgodnie z potrzebami uczniów i własnymi możliwościami organizacyjnymi,
  2. wyboru spośród nauczycieli opiekuna Rady.
 2. Organizowanie działalności, o której mowa w ust. 1 lit. a, wymaga porozumienia z dyrektorem.

ROZDZIAŁ III

 

Prawa i obowiązki nauczycieli

par. 21

 1. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły są zatrudnieni na podstawie Kodeksu Pracy.
 2. Stosunek pracy nauczycieli reguluje Kodeks Pracy, wewnętrzne przepisy Fundacji, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa pracy oraz statut i regulamin szkoły.
 3. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy. Dyrektor nawiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami. Prawa innych pracowników szkoły reguluje Kodeks Pracy.
 4. Dyrektor zatrudnia nowego nauczyciela na czas określony. W trakcie tego okresu Dyrektor ma obowiązek:
  1. dokonania hospitacji zajęć
  2. sporządzenia pisemnej oceny pracy nauczyciela. Dyrektor ma obowiązek zapoznania nauczyciela z wydaną przez siebie opinią.
 5. Nauczyciele w szczególności maja prawo do:
  1. współudziału w formułowaniu programów nauczania  wychowania szkoły,
  2. kreowania własnych metod nauczania i wychowania i stosowania ich na warunkach określonych w par. 2 i 5 statutu,
  3. egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań, zgodnych z zasadami, celami  i kryteriami, o których mowa w par. 16 ust.1 lit. A
  4. aktywnego współtworzenia oblicza szkoły,
  5. oceny pracy i realizacji własnego awansu zawodowego.
 6. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
  1. dbałość o jakość pracy dydaktycznej, wychowawczej i profilaktyki,
  2. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
  3. systematyczne pogłębianie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych,
  4. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń uczniów,
  5. uczestnictwo w zebraniach Rady Nauczycieli,
  6. przestrzeganie kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej oraz poza szkołą,
  7. na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Nauczycieli ustne poinformowanie ucznia o przewidywanym dla niego stopniu z prowadzonego przedmiotu
  8. na miesiąc przed zakończeniem semestru (roku) ustne lub pisemne poinformowanie ucznia i rodziców ucznia o przewidywanym dla niego stopniu niedostatecznym.
  9. uczestnictwo w imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę.

ROZDZIAŁ IV

Prawa i obowiązki uczniów

par. 22

 1. Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania godności osobistej oraz własnych przekonań.
 2. Ponadto uczniowie mają prawo do:
  1. korzystania ze stworzonych przez Szkołę warunków do pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego,
  2. otrzymywania ocen zgodnie z regulaminem oceniania, klasyfikowania oraz promowania,
  3. jawnych i umotywowanych ocen
  4. tworzenia samorządu uczniowskiego oraz delegowania swoich przedstawicieli do Rady Uczniów,
  5. uzyskania nagród i stypendiów naukowych za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce i inne osiągnięcia,
  6. indywidualnego toku (programu) nauki – decyzję o przyznaniu ITN-u podejmuje Rada Nauczycieli na wniosek zainteresowanego,
  7. zgłaszania nauczycielom i organom szkoły wniosków i postulatów dotyczących szkoły i spraw uczniowskich.
 3. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów określa Regulamin Szkoły.
 4. W szkole nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.

par.23

 1. Uczniowie mają obowiązek:
  1. uczestniczyć czynnie we wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę,
  2. przestrzegać zasad tolerancji i kultury współżycia w środowisku szkolnym,
  3. rzetelnie zdobywać wiedzę i umiejętności we współpracy z nauczycielami oraz wychowawcami,
  4. wykonywać polecenia i przestrzegać zarządzenia dyrekcji, wychowawców i nauczycieli szkoły,
  5. utrzymywać czystość i troszczyć się o mienie szkoły i estetyczny jej wygląd,
  6. dbać o zdrowie własne i kolegów (uczniowi szkoły nie wolno posiadać a także  używać: narkotyków i alkoholu oraz palić papierosów)
  7. stosować w codziennej praktyce zasady określone w Regulaminie Szkoły.

ROZDZIAŁ V

Organizacja Szkoły

par. 24

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania są:
  1. obowiązkowe zajęcia lekcyjne,
  2. zajęcia fakultatywne,
  3. zajęcia wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności w nauce,
  4. nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne,
  5. zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychologa szkolnego lub inną osobę upoważnioną przez dyrektora.

par. 25

 1. Decyzje o organizacji roku szkolnego i przydziale zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych nauczycielom podejmuje Dyrektor.
 2. Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut, przerwy 10 minut, przy czym jedna, w porze obiadowej, 20 minut.
 3. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, kończy z dniem 31 sierpnia roku następnego.

par. 26

 1. Szkoła wydaje uczniom roczne świadectwa promocyjne, a absolwentom świadectwa ukończenia szkoły według wzorów ustalonych odrębnymi przepisami.

par. 27

 1. Do realizacji celów statutowych, szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
  1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
  2. biblioteki elektronicznej,
  3. zespołu urządzeń rekreacyjnych, sportowych i sanitarnych.

par. 28

Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły:

 1. Do klasy pierwszej:
  1. na podstawie wyników sprawdzianów po 6 klasie szkoły podstawowej oraz
  2. rozmowy kwalifikacyjnej organizowanej przez dyrektora,
  3. na podstawie dokumentów i zaleceń oraz rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku dzieci z grup dyspanseryjnych,
  4. na każdą nowo otwartą klasę pierwszą przypada jedno miejsce dyrektorskie.
 2. Do klas programowo wyższych niż pierwsza, uczniowie przyjmowani są na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej i rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Klasa może liczyć maksymalnie 20 uczniów.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

par. 29

 1. Statut Szkoły może być zmieniony uchwałą Osoby Prowadzącej, z inicjatywy własnej lub na wniosek jednego z Organów Szkoły.
 2. Osoba Prowadząca, z zastrzeżeniem ust. 3, jest obowiązana przed zmianą statutu zasięgnąć opinii Organów Szkoły.
 3. Zasięganie opinii, o której mowa w ust. 2, nie jest konieczne jeśli zmiana statutu wynika z obowiązku dostosowania jego treści do przepisów prawa wyższego rzędu.

par. 30

Szczegółową organizację pracy szkoły określa jej Regulamin, opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Osobę Prowadzącą.

par. 31

 1. Regulamin Szkoły oraz regulaminy kolegialnych organów Szkoły powinny zostać dostosowane do przepisów niniejszego Statutu w ciągu jednego miesiąca od dnia uchwalenia Statutu.
 2. Statut i Regulamin Szkoły oraz regulaminy kolegialnych organów Szkoły winny być podane do wiadomości wszystkich zainteresowanych.

par. 32

Szkoła posługuje się stemplem w brzmieniu:

?Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 7

im. Bronisława Geremka
00-181 Warszawa, ul. Karmelicka 26?

par. 33

Sprawy nie uregulowane niniejszym statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

par. 34

Statut wchodzi w życie z dniem 1. stycznia 2015.

Statut liceum czteroletniego do pobrania