1. W szkole obowiązuje sześciostopniowa skala ocen z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
 2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
 3. W ciągu roku szkolnego uczeń uzyskuje:
  1. oceny bieżące obrazujące aktualny stan wiedzy i umiejętności przerabianego materiału;
  2. ocenę śródroczną klasyfikacyjną wystawioną na podstawie ocen bieżących z całego semestru;
  3. przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną wystawioną na podstawie ocen bieżących z całego roku i proponowaną uczniowi na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego;
  4. ocenę roczną klasyfikacyjną wystawioną na zakończenie roku szkolnego;
  5. ustaloną roczną ocenę klasyfikacyjną, zatwierdzoną przez RN, do której nie złożono zastrzeżeń zgodnie z par.17.rozp.MENiS z 07.09.2004r;
  6. ocenę końcową klasyfikacyjną wystawioną na zakończenie cyklu nauki w danym typie szkoły ( gimnazjum, liceum) na podstawie rocznych ocen klasyfikacyjnych. Nie musi być ona średnią arytmetyczną z tych ocen.
 4. Ogólne zasady oceniania uczniów:
  1. Oceny śródroczne i roczne wystawia nauczyciel przedmiotu na podstawie ocen bieżących uzyskanych przez ucznia w ciągu całego semestru i roku szkolnego (nie jest ona średnią arytmetyczną z tych ocen);
  2. Ocena może ulec zmianie (być wyższa od wystawionej) jedynie na podstawie zasad opracowanych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne;
  3. Oceny bieżące uczeń może uzyskać:
   1. z prac klasowych ? zapowiedzianych z minimum tygodniowym wyprzedzeniem (zwykle po zakończeniu większej partii materiału).
   2. z kartkówek ? zapowiedzianych lub nie, obejmujących jednak nie więcej niż 2 (dwa) ostatnie tematy(!) (nie godziny lekcyjne). Kartkówka może być traktowana jako odpowiedź ustna. Czas trwania kartkówki ? max 20 minut.
   3. z prac domowych, ćwiczeń domowych, itp. ? z dokładnym podaniem terminu oddania. (Po upływie tego terminu nauczyciel ma prawo postawić ocenę niedostateczną za brak pracy, którą uczeń może poprawić w dodatkowym, wyznaczonym terminie. Jeśli tego nie zrobi, jedynka zostaje utrzymana).
   4. z odpowiedzi ustnych (ocenę lub ?plusy?, które składają się na ocenę pełną wg, zasad wyznaczonych przez nauczyciela zajęć edukacyjnych.
   5. z egzaminów semestralnych ? wagę tej oceny ustala nauczyciel i podaje ją do wiadomości uczniów przed egzaminem.
   6. z innych ustalonych przez nauczyciela form sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów (podanych na lekcji organizacyjnej).
 5. Uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej w terminie nie później niż dwa tygodnie od jej otrzymania (oddania pracy klasowej przez nauczyciela). Termin i formę poprawy ustala uczeń z nauczycielem przedmiotu.
 6. Uczeń ma prawo do poprawy oceny bieżącej wyższej niż niedostateczna, a nie satysfakcjonującej go jedynie w przypadku zgody nauczyciela przedmiotu.
 7. Oceny niedostateczne z kartkówek i odpowiedzi nie muszą być poprawiane ? chyba, że wymaga tego program kształcenia. Wtedy poprawa odbywa się według zasad ustalonych przez nauczyciela przedmiotu.
 8. Nauczyciel ma obowiązek wystawienia oceny i pokazania uczniom sprawdzonej pracy klasowej w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od czasu jej przeprowadzenia. Prace klasowe przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego i udostępnia je rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia na żądanie.
 9. Nauczyciel ma obowiązek wystawienia oceny i oddania uczniom kartkówek na następnej lekcji.
 10. W jednym tygodniu nie może być więcej niż 3 (trzy) prace klasowe, (termin pracy wpisany do dziennika jest obowiązujący i nauczyciela, i uczniów). W przypadku przełożenia terminu pracy klasowej na prośbę uczniów w/w zasada nie obowiązuje. W przypadku przełożenia terminu przez nauczyciela ? zasada obowiązuje.
 11. Za nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia na pracy klasowej lub zapowiedzianej kartkówce nauczyciel ma prawo wystawić ocenę niedostateczną i sprawdzić wiedzę ucznia w dowolnym terminie i formie.
 12. Poprawy prac klasowych i innych sprawdzianów nigdy nie mogą odbywać się kosztem innych lekcji. Terminy poprawy mogą być ustalone z uczniami w ramach lekcji przedmiotu, którego dotyczą lub po zajęciach lekcyjnych.
 13. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nie przygotowania do lekcji (zaraz po jej rozpoczęciu). W ciągu semestru uczniowi przysługują dwa nieprzygotowania. Nauczyciel może pojąć decyzję o nie stosowaniu tego prawa.
 14. W ciągu semestru co najmniej jeden ze sprawdzianów powinien mieć formę testu zamkniętego.
 15. Wszystkie oceny stawiane uczniowi są jawne.
 16. Ogólne kryteria poszczególnych ocen:
  1. Ocena celująca
   1. uczeń opanował w stopniu bardzo dobrym wiedzę i umiejętności, przewidziane programem nauczania w danej klasie, a ponadto posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza rozszerzony program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, lub
   2. biegle posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe oraz rozwiązuje także zadania, wykraczające poza program nauczania tej klasy, lub
   3. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
  2. Ocena bardzo dobra
   1. uczeń opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, oraz
   2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
  3. Ocena dobra
   1. uczeń opanował wiadomości i umiejętności na poziomie przekraczającym wymagania, opisane w podstawie programowej, oraz
   2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
  4. Ocena dostateczna
   1. uczeń opanował wiadomości i umiejętności, określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań, zawartych w podstawie programowej, oraz
   2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
  5. Ocena dopuszczająca
   1. uczeń rozwiązuje (wykonuje) z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności, ale
   2. nie spełnia wymagań, zawartych w podstawie programowej, co może stwarzać poważne trudności w dalszym kształceniu.
  6. Ocena niedostateczna
   1. uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, oraz
   2. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
 17. Zasady uzyskiwania ocen klasyfikacyjnych, semestralnych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych. W tym zasady poprawy oceny niedostatecznej semestralnej, opracowują i podają do wiadomości uczniom nauczyciela przedmiotów
 18. Zasady i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych obowiązkowych.
  1. Uczeń ma prawo do poprawy przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu obowiązkowego jeżeli:
   1. ocena ta została wystawiona na podstawie mniejszej, w porównaniu z innymi uczniami, liczby ocen bieżących (wynikającej np. z częstych (lub długiej) nieobecności usprawiedliwionych (-ej) ucznia w szkole.
   2. Jeśli w odczuciu ucznia nauczyciel jest nieobiektywny w ocenie.
  2. Żeby poprawić przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną uczeń występuje z prośbą pisemną do dyrektora szkoły o przeprowadzenie wewnętrznego pisemnego egzaminu sprawdzającego w terminie 3 dni od ogłoszenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej.
  3. Nauczyciel ma obowiązek przygotować egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności ucznia z całego roku na ocenę, o którą ubiega się uczeń (zgodnie z kryteriami) i przedstawić go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
  4. Uczeń przystępuje do egzaminu w ostatnim tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego.
  5. Jeśli uczeń w wyniku egzaminu otrzyma ocenę, o którą ubiegał się, jest to jego ocena roczna klasyfikacyjna.
  6. Jeśli uczeń w wyniku egzaminu otrzyma ocenę niższą niż przewidywana nauczyciel traktuje ją jako bieżącą ocenę ze sprawdzianu powtórzeniowego i może mieć ona wpływ na roczną ocenę klasyfikacyjną (nawet obniżyć ocenę przewidywaną).
  7. Przewidywaną ocenę roczną klasyfikacyjną z przedmiotów dodatkowych można poprawić na podstawie zasad ustalonych z nauczycielem przedmiotu.
 19. Uczeń ma prawo do zgłoszenia zastrzeżenia do rocznej klasyfikacji oceny wyłącznie w oparciu o par.17 rozp.MENiS z dnia 07.09.2004.
 20. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych. Postępuje się wówczas zgodnie z par.15 i 16 rozp.MENiS z dnia 07.09.2004
 21. Postanowienia dodatkowe.
  1. Na miesiąc przed wyznaczonym terminem semestralnej lub rocznej rady klasyfikacyjnej uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informację o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub ocenie nieodpowiedniej lub nagannej zachowania. Rodzice muszą potwierdzić podpisem tę informację. Brak informacji o zagrożeniu nie wyklucza możliwości otrzymania końcowej oceny niedostatecznej.
  2. Na 2 tygodnie przed terminem wyznaczonej rocznej rady klasyfikacyjnej uczeń i jego rodzice (opiekunowie) otrzymują informację o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania.